• images/pic/444.jpg
  • images/pic/445.jpg
  • images/pic/ban01-1.jpg

ปฏิทินกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ปีการศึกษา 2559

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ประจำปีการศึกษา 1/2559

 

ลำดับที่

รายการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

1

นักเรียนชั้น ป.1–ม.3 ลงทะเบียนเรียน

16 พ.ค.  59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

คณะครูทุกท่าน

2

วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559

16 พ.ค.  59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

คณะครูทุกท่าน

3

พิธีไหว้ครู

9 มิ.ย. 59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

รำไพพรรณ/คณะครู

4

วันสุนทรภู่

24  มิ.ย. 59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

สมพงษ์/คณะครู

5

สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

20-24 มิ.ย.59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

สรายุทธ์/คณะครู

6

วันลูกเสือแห่งชาติ

1  ก.ค.  59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

สรายุทธ์/คณะครู

7

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

15 ก.ค.  59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

กฤษณะพงษ์/คณะ

8

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

29 ก.ค. 59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

วีระศักดิ์/คณะครู

9

สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2559

27-28 ก.ค. 59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ทิพวรรณ/คณะครู

10

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11 ส.ค. 59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

กมลานันท์/คณะครู

11

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

15-19 ส.ค. 59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

บัญชา/คณะครู

12

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559

26-27 กย.  59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ทิพวรรณ/คณะครู

13

ประกาศผลสอบ

 29 ก.ย.  59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ทิพวรรณ/วิชาการ

14

สอบแก้ตัว/แก้ผลการเรียน

29-30 ก.ย.  59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ทิพวรรณ/คณะครู

15

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

4-5 ต.ค.  59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

สรายุทธ์//คณะครู

16

ส่งรายงานโครงการ ระยะที่ 1

7 ต.ค.  59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

คณะครูทุกคน

17

วันปิดเรียนภาคเรียนที่  1 / 2559

10 ต.ค. 59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ผอ. ซันโย/คณะครู

 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ประจำปีการศึกษา 2/2559

 

ลำดับที่

รายการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

18

วันเปิดเรียนภาคเรียนที่  2 / 2559

1 พ.ย.59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ผอ. ซันโย

19

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป. 6 และ ม. 3

23-25 พ.ย. 59

ร.ร.อ่างเสือดำ

สรายุทธ์

20

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

13  ม.ค.  60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

จิรัชฐยากรณ์/คณะครู

21

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

2  ธ.ค.  59

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ครูคันสิทธ์/คณะครู

22

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2559

9-10  ม.ค.  60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ทิพวรรณ/คณะครู

23

สอบ O – NET  ชั้น ป.6

สอบ O-NET  ชั้น ม.3

28 ก.พ. 60

31ม.ค.-1 ก.พ. 60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ทิพวรรณ/ครู จีรนันท์/

สมพงษ์/นิรุตม์

24

รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 1

6-10 ก.พ. 60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

สร้อยทิพย์

25

รับสมัครนักเรียนชั้น ป. 1

13-17 ก.พ. 60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

รำไพพรรณ

26

สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3

ก.พ. 60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ทิพวรรณ/คันสิทธิ์

27

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559

2-3 มี.ค. 60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ทิพวรรณ/คณะครู

28

ประกาศผลสอบ

6  มี.ค.  60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ทิพวรรณ/วิชาการ

29

สอบแก้ตัว/แก้ผลการเรียน

6-7  มี.ค.  60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ทิพวรรณ/คณะครู

30

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบใหม่

10  มี.ค.  60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

สมพงษ์/นิรุตม์

31

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

13-17 มี.ค.  60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

กมลานันท์/กฤษณพงษ์

32

สรุปโครงการ

14 มี.ค.  60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

คณะครูทุกท่าน

33

จัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 60 /SAR 59

17 มี.ค.  60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

คณะครูทุกท่าน

34

วันปิดเรียนภาคเรียนที่  2 / 2559

31 มี.ค.  60

ร.ร.บ้านหนองปลาซิว

ผอ.ซันโย

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน