• images/pic/444.jpg
  • images/pic/445.jpg
  • images/pic/ban01-1.jpg

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

๑. นางดวงพร วรรณคำ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                        ประธานกรรมการ

 

๒. นายสมาน  คำภาวงศ์            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          กรรมการ

 

๓. นายอนันต์  หิรัญรัตนพงษ์     ผู้แทนองค์การชุมชน                                             กรรมการ

 

๔. นายมนต์  แก้ววิจิตร              ผู้แทนผู้ปกครอง                                                   กรรมการ

 

๕. นางภัทรา น้อยผล                 ผู้แทนศิษย์เก่า                                                      กรรมการ

 

๖. นางโอษา  กิติลาภะ                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                        กรรมการ

 

๗. พระอำพร เลื่อนลอย              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                              กรรมการ

 

๘. นางสาวกมลานันท์ บุญกล้า    ผู้แทนครู                                                              กรรมการ

 

๙. นางสาวจีรนันท์ ศิริพุฒ          รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน             กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน