• images/pic/444.jpg
  • images/pic/445.jpg
  • images/pic/ban01-1.jpg

สัญลักษณ์โรงเรียน

 

วิสัยทัศน์

 

          ภายในปี 2560โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวและชุมชนร่วมบริหารจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจ

          จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้พัฒนา ให้เป็นบุคคลที่คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้บริหารจัดการด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

 

เป้าหมาย

1.  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.  นักเรียนสามารถใช้สื่อ  สารสนเทศ  ในด้านการแสวงหาการเรียนรู้

3.  โรงเรียน ชุมชนและองค์กรต่างๆ มีสัมพันธ์อันดีต่อการจัดการเรียนรู้

4.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้

5.  นักเรียนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มีวินัย มีน้ำใจ  มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

ยิ้มไหว้ ทักทาย

 

 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

2.พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล

3.พัฒนาสถานศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

4.พัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียน

5.พัฒนามาตรการส่งเสริม

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพครู

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.  มีระเบียบวินัย

2.  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
 

3.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

4.  มีจิตอาสา


 คำขวัญโรงเรียน

คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน

 

 ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษา  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

 

 

นโยบายโรงเรียน


1. จัดการศึกษาโดยเน้นความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มุ่งส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

 

 

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน