• images/pic/444.jpg
  • images/pic/445.jpg
  • images/pic/ban01-1.jpg

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

 

              ชื่อโรงเรียน   บ้านหนองปลาซิว

ที่ตั้ง    เลขที่ ๙ หมู่ที่  ๘  ตำบลท่าตะเกียบ   อำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  โทรศัพท์ ๐๓๘-๐๘๐๐๖๕
E-mail : admin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.nongplasiw.ac.th  facebook : www.facebook.com/nongplasiw เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล๑ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อที่ ขนาด  ๒๐ ไร่  ๒  งาน   ๓๓  ตารางวา เขตพื้นที่บริการ บ้านหนองปลาซิว
บ้านคลองคำสงฆ์ บ้านเขาหวาย และบ้านเขาวงศ์

               ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          เดิมโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ได้สร้างไว้ใกล้สำนักสงฆ์บ้านหนองปลาซิว แต่เนื่องจากไม่มีครูมาทำการสอน นักเรียนจึงเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ซึ่งการเดินทางลำบากมากในวันหนึ่งจะได้เรียนเพียงครึ่งวันเพราะมีรถโดยสารวิ่งวันละเที่ยว ต่อมาได้มีชาวบ้านได้อพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่และได้ร่วมกับชาวบ้านหนองปลาซิว บ้านคลองคำสงฆ์ บ้านเขาหวาย และบ้านเขาวงศ์ ได้ตกลงกันหาที่ก่อสร้างโรงเรียนใหม่ให้อยู่ระหว่างกลางของหมู่บ้าน ทั้ง ๔ บ้าน  โดยมีกำนันดี สาธุชาติ
นายรณชัย   สาธุชาติ นายทวี   สาธุชาติ และนายอนุรักษ์  สาธุชาติ ได้บริจาคที่ดินมีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๗ไร่ ๒ งาน ๓๓ ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ได้ขอเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านสันติสุข (เทพประทาน)
ในระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และได้รับการอนุมัติเปิดเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

        ในพ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙ ๑ หลัง , บ้านพักครู (รื้อถอน)
๑ หลัง, และได้ก่อสร้างบ้านพักครูเพิ่มจากการบริจาคไม้ของชาวบ้าน จำนวน ๕ ห้อง

        ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรกโดยเป็นห้องเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง และได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

        ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ขึ้นและได้นำรายได้ส่วนหนึ่งมาซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๓ ไร่ ปัจจุบัน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๓๓ ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมดจำนวน ๓ หลัง ๑๓ ห้อง อาคารประกอบ ๒ หลัง ห้องเรียนพิเศษ ๔  ห้อง และสนามกีฬาจำนวน ๖ สนาม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

        ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้อาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙   ๑ หลัง , บ้านพักครู ๑ หลัง , และมีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา รุ่น คม.ส ๔ ทอดผ้าป่า สร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์

        ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบเรือนแถว (๔ หน่วย) งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ให้งบประมาณก่อสร้างโรงกรองน้ำและระบบกรองน้ำ (RO) เพื่อการอุปโภค-บริโภค งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

แผนที่โรงเรียน

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ถึงโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

 

 แผนผังโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

 

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน